angie-j-XrhrDsZML9Q-unsplashI dag la regjerningen Støre frem sitt første budsjettforslag. Regjeringen har i forkant uttalt at utgiftene i statsbudsjettet vil øke betydelig, og det var derfor knyttet ekstra spenning til denne fremleggelsen og hvordan inndekningsbehovet skulle løses.

Her ser vi litt på noen av skatte- og avgiftsendringene som foreslås vedtatt.

 

Utbytteskatt

Det foreslås endring i utbytteskatten. og for å unngå tilpasninger før 2023 innføres dette og blir gjeldende allerede fra i dag. Endringen skjer ved at det som kalles «oppjusteringsfaktoren for utbytte» endres fra 1,6 % til 1,72 %, dette betyr at dagens utbytteskatt endres fra 35,2 % til 37,84 %.

 

Økt arbeidsgiveravgift

En av de største overraskelsene i budsjettet er at det foreslås innført en ekstra arbeidsgiveravgift for ansatte med lønn over kr 750 000. Regjeringen sier dette er et situasjonsbestemt tiltak for å dekke ekstraordinære kostnader i budsjettet, videre bidrar det til omfordeling og at det demper presset i arbeidsmarkedet.

 

Inntektsskatt

Som lenge varslet vil skatten for de med inntekter inntil kr 750 000 reduseres, dette gjøres ved å øke personfradraget med kr 14 850.

For de med inntekter over kr 750 000 økes skattene gjennom økt trinnskatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt.

 

Merverdiavgift på elbil m.m

Det innføres mva på elbiler fra 2023 med nybilpris over kr 500 000. Elbiler likestilles nå med andre biler i firmabilbeskatningen. Det innføres også en vektkomponent som skal gjelde alle personbiler.

 

Formueskatten økes 

Formuesskatten i første trinn (1,7 mill – 20,0 mill) økes fra 0,95 % til 1 %. Verdsettelse på aksjer og næringseiendom økes fra 75 % til 80 %. Når det gjelder driftsmidler reduseres verdsettelsen her fra 75 % til 70 % av grunnlaget.

 

Andre endringer 

  • Fagforeningsfradraget øker til kr 7 700.
  • Reisefradraget endres fra kr 1,65 til kr 1,70 pr. kilometer, og bunnbeløpet fra kr 14 000 til 14 400.
  • Næringsdrivende kan få tjenestepensjonssparing på lik linje med alle ansatte i privat sektor.

 

Hva nå?

Nå starter forhandlingene om det endelige budsjettet, som skal vedtas oppunder jul. I første omgang vil regjeringen forhandle med SV og noen justeringer kan forventes. Noen varslede endringer er utsatt. Dette gjelder blant annet den såkalte «monsterskatten» på privat konsum. Dette skulle være skatt for privat bruk av virksomhetens hus, hytte, båt og fly som reelt sett er eierens. Det er startet en utredning av dette og en endring vil eventuelt først komme fra 2024.

 

Kontakt oss