Mann i kontoromgivelser gir uttrykk for krise i virksomheten.Som følge av Covid-19-utbruddet er mange bedrifter nødt til å iverksette tiltak for å unngå konkurs og oppsigelser. Regjeringen har innført flere regelendringer for å demme opp for konsekvensene av koronaviruset. Her er de viktigste endringene knyttet til permitteringsregelverket.

13. mars la Regjeringen frem de første strakstiltakene for å sikre arbeidsplasser og hjelpe bedrifter gjennom denne krevende situasjonen. Den 16. mars ble det besluttet flere regelendringer. Vi har sett på hva som er nytt og viktig i endringene i regelverket for permitteringer.

 • Antallet dager med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering av ansatte («arbeidsgiverperiode 1») reduseres fra 15 til 2 dager.
 • Fjerning av de 3 karensdagene før dagpenger utbetales til den permitterte.
 • Kravet til redusert arbeidstid for å motta dagpenger under permittering senkes fra 50 til 40 prosent.
 • Det innføres full lønn (inntil 6 G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Det innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3 G og opp til 6 G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G
 • Det innføres også en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

De foreslåtte tiltakene er midlertidige frem til 31. oktober 2020.

Situasjonen nå er svært dynamisk og det er viktig at ledere er godt forberedt og orientert, slik at man kommer i gang med eventuelle tiltak og prosesser i tide.

 

Her er noen områder som bør ha ekstra fokus i tiden fremover:

Permittering eller nedbemanning?

I permitteringslønnsloven defineres permittering som at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfellet.

Bruk av permittering forutsetter følgelig at situasjonen som begrunner permitteringen er midlertidig og av forbigående art. Det er viktig å følge nøye med på utviklingen av situasjonen. Skulle situasjonen som begrunner driftsinnskrenkningen eller driftsstansen nå eller senere bli vurdert som varig, er oppsigelse riktig virkemiddel.

Generelt har permittering kortere saksbehandlingstid enn en oppsigelse. Det er derfor mer aktuelt dersom kostnadskutt er tidskritisk og det må handles raskt. Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av koronaviruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering forøvrig er oppfylt.

Permitteringsregelverket gir arbeidsgiver fleksibilitet i måten permitteringen gjennomføres på. Det er mulig å permittere helt eller delvis avhengig av bedriftens behov. Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering er foreslått redusert fra 50 til 40 prosent. Det vil si at en ansatt med 100 prosent stilling, etter lovendringen kan få redusert sin stilling til 60 prosent og fortsatt ha rett til dagpenger.

Dersom ikke hele arbeidsstokken permitteres fullt ut, er det også mulig å rullere de permitterte. Permittering kan skje i inntil 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode, uansett om det gjelder hel eller delvis permittering.

Saklig grunn for permittering og utvelgelse blant ansatte

Permittering krever saklig grunn. Mangel på arbeid og/eller hindring av arbeidsutførelse som følge av koronavirus-utbrudd, vil kunne utgjøre saklig grunn for å gjennomføre permittering av ansatte i virksomheten. En viktig forutsetning er at det må foretas en konkret vurdering.

Dersom det skal skje en utvelgelse blant de ansatte om hvem som skal permitteres, må også utvelgelsen være saklig begrunnet. Ansiennitet benyttes ofte som et grunnleggende kriterium for utvelgelsen og er særlig aktuelt for virksomheter bundet av tariffavtale. Det er likevel rom for å vektlegge andre kriterier i utvelgelsen.

HVA MÅ ARBEIDSGIVER GJØRE?

 Vurdere og dokumentere

Arbeidsgiver bør først og fremst vurdere og eventuelt dokumentere om det foreligger saklig grunn for permittering, herunder om situasjonen er ventet å være forbigående slik at permittering er egnet virkemiddel.

Rapportere til NAV?

Dersom mer enn 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker, skal NAV varsles. Benytt skjema Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkninger i arbeidstiden.

Drøfte med tillitsvalgte?

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale eller jevnlig sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere, skal permitteringen drøftes med tillitsvalgte i virksomheten. Arbeidsgiver skal føre protokoll fra drøftelsene med tillitsvalgte. Her skal det fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering og at arbeidsgiver har gjort det man med rimelighet kan forvente.

I tilfellet drøfting ikke er påkrevet, anbefaler vi likevel at de ansatte orienteres før permitteringsvarsel sendes ut.

Varsel om permittering

Virksomheten må deretter sende varsel om permittering til de (utvalgte) ansatte. Permitteringsvarselet skal inneholde:

 • Dato
 • Varselfrist
 • Permitteringsårsak
 • Permitteringsgrad
 • Permitteringsperiode
 • Hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt («arbeidsgiverperioden») 

Det bør også orienteres om at permitteringsvarselet gjelder som bevis på permittering overfor NAV.

Betale lønn i arbeidsgiverperiode

Forslaget om å redusere arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 dager er fortsatt ikke vedtatt per 18. mars 2020. Følgelig er arbeidsgiverperioden fortsatt 15 dager.

Dette vil si at det utbetales lønn uten at den ansatte er på jobb i 15 dager. Perioden løper ikke når arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær.

Informere arbeidstakere: Karenstid og dagpenger for arbeidstaker

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger hos NAV omgående etter permittering og ikke vente til arbeidsgiverperioden er utgått.

Arbeidstakere som blir permittert må som hovedregel sende inn følgende dokumentasjon til NAV:

 • Varsel om permittering
 • Skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08.04)
 • Arbeidsavtalen

Reglene for karensdager har blitt endret. Vanligvis er det tre karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet. Dagpengene fra NAV utgjør normalt 62,4 prosent opp til 6 G (kr. 599 148).

USIKKER PÅ VEIEN VIDERE?

Vi vet at permitteringsprosesser kan være krevende, og det er mange forhold som en arbeidsgiver må ta hensyn til. Gjennomgangen av regelverket over er generell og ikke nødvendigvis uttømmende eller tilpasset forholdene i din virksomhet.

Ta gjerne kontakt med oss i NORIAN hvis dere ønsker en sparringpartner eller rådgiver på dette området. Vi kan bistå dere i hele eller deler av prosessen.

Vi venter i spenning på flere tiltak fra Regjeringen, og vi skal forsøke å holde dere løpende oppdatert. Abonner gjerne på bloggen vår, så får du et varsel når vi legger ut nye innlegg.

Kilder:

New call-to-action