NAV kan ha kapasitetsutfordringer med mange korona-permitterte, og Norian foreslår at bedrifter selv håndterer utbetalingene.Det store antallet permitterte som følge av korona-krisen skaper usikkerhet om kapasiteten hos NAV og om utbetaling av støtte vil bli forsinket. Situasjonen kan avklares ved at virksomhetene avlaster NAV og selv tar seg av utbetalingene gjennom en refusjonsordning. 

Koronautbruddet har ført til den største dugnaden i nyere norsk historie. For å redde liv har en rekke bransjer og selskaper vært nødt til å stenge ned sin aktivitet. Andre selskaper opplever betydelig reduksjon i aktvitetsnivå og økt risiko. 

Et velkomment tiltak fra regjeringen har vært å lempe på byrden til arbeidsgiver gjennom permitteringer. Dette gir bedriftene mulighet til å raskere tilpasse seg situasjonen. 

Les også: Nye permitteringsregler i regjeringens krisepakke

Usikkerhet 

NAV opplyser at 287 200 har søkt om dagpenger de siste ukene. Vi tror dette tallet kan øke betydelig etter hvert som flere og flere selskaper ser seg nødt til å øke tiltakene for å sikre fortsatt drift. 

Dette medfører en enorm pågang hos NAV, og vi opplever at permitterte ansatte både hos oss og våre kunder er usikre på om de vil motta dagpenger til rett tid. Nylig har NAV kommet med mulighet for å søke om forskudd på dagpenger for å sørge for rask utbetaling. Dette har redusert usikkerheten. 

NAV opplyser likevel at hverken regelverket, etatens bemanning eller saksbehandlingssystemer er rigget for raskt å ta unna så store saksmengder. Vil pengene komme i tide? 

Økonomisk dilemma 

Vi deler vår bekymring med de ansatte, men det setter også bedriftene i et dilemma: Skal bedriften forskuttere lønn og dagpenger til ansatte eller skal selskapet benytte besparelsene til å sikre likviditeten? 

Kapasitet 

En annen konsekvens er at ansatte i økonomiavdelinger som kjører lønn blir permittert etter som de ikke lenger har noen å kjøre lønn for. Samtidig sliter NAV med kapasiteten. Burde etaten nå ansette disse menneskene for å ha nok kapasitet til å kjøre dagpenger derfra? 

Les også: Spørsmål og svar om nye regler og tiltak i korona-krisen

Bedriftene kjører lønn selv 

Vi ser at Danmark har valgt en løsning som medfører at selskapene fortsatt utbetaler lønn. Vårt forslag til løsning: La selskapene selv utbetale lønn og dagpenger til permitterte ansatte. 

Mange problemer kunne vært unngått gjennom en god refusjonsordning til bedrifter som utbetaler lønn til permitterte ansatte: 

  1. Ansatte vil fortsatt motta lønnsslipp fra sin arbeidsgiver. Dette vil oppleves mindre dramatisk for den ansatte og skape mindre usikkerhet.
  2. Antall transaksjoner som skal håndteres av NAV reduseres betydelig. Selskapene kompenseres direkte for innmeldte permitteringer.
  3. Vi unngår følgevirkninger, som permittering av alle de ansatte som utbetaler lønn i selskaper, eller deres underleverandører. 

Norian har formidlet forslaget til flere instanser og håper det blir vurdert. Nå er det viktig at vi tenker alternativt.

 

Kontakt våre fagressurser